Eiland haiku, goed geregeld in 2023

Het is bijna net als in 2018, onder de volgende genoemde voorwaarden valt het gebruik van de eiland haiku, de uitbreiding is de omschrijving van hoe Atelier Beeldmakers met de persoonsgegevens om gaat en waar je terecht kunt bij onenigheid daarover. De voorwaarden zijn:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. Op deze wijze  (de eiland haiku),(naam van de maker),(*) *= jaartal
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
  • Bij commerciel gebruik heeft de maker vruchtgebruik.

Let op:  Ben je vrij om: het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat?             

Onder de genoemde voorwaarden.

Ben je vrij om het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken?        

Onder de genoemde voorwaarden.                    

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.Dit is de vereenvoudigde versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie. De licentie is gebaseerd op die van 2018 waarbij commerciële partijen wel in overleg treden met de belanghebbenden.

Privacy verklaring 

Atelier Beeldmakers en daarmee eiland haiku, gevestigd aan Wickenburghselaan 18 te  Schalkwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de hiernader omschreven privacyverklaring. Contactgegevens: beeldmakers@planet.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? Atelier Beeldmakers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van uw betaling voor deelname (nog niet van toepassing voor de deelnemers in 2018 zij hebben gewoonte recht verkregen door hun enthousiaste deelname)

-Het verwerken van uw deelname

-Verzenden van een uitnodiging per email aan het begin, halverwege en net na de prijsuitreikiing

– U e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  Om de door u gewenste diensten bij u af te leveren. (zoals de eerste prijs wanneer u die niet kunt komen ophalen)

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier Beeldmakers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier Beeldmakers ) tussen zit.

Atelier Beeldmakers plaatst de winnende gedichten tijdelijk of langdurig langs het Dichtpad aan het inundatieveld polder Blokhoven, het maken van foto’s, films en dergelijke is een handeling die geaccepteerd wordt in het openbaar terrain wanneer de media de huiselijke kring niet overschrijden en daarvoor geeft de winnaar winnares impliciet toestemming bijdeelname aan de wedstrijd.

Het eigendom van de eigen eiland haiku blijft bij de schrijfster/schrijver en wanneer iemand gebruik wenst te maken van de eiland haiku in een andere context dan een prive context of in het geval van prijswinnaressen/eventuele winnaars in de openbare ruimte dan dient de creative commons overeenkomst te volstaan met de genoemde vermelding edoch mits anders aangegeven (c van copyright bijvoorbeeld) Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Atelier Beeldmakers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen een schappelijke termijn.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

beeldmakers@planet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Atelier Beeldmakers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atelier Beeldmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met

beeldmakers@planet.nl